MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT

SAIGON DEBT

2018-07-12 11:53:13

SAIGON DEBT

SAIGON DEBT Là công ty chuyên:

Tư vấn xử lý nợ và tài sản

Tư vấn về các loại thông tin, tài liệu về xử lý nợ, tài sản;
Tổng hợp, phân loại thông tin, tài liệu về xử lý nợ, tài sản do khách hàng cung cấp;
Đánh giá tình trạng khoản nợ, tài sản;
Lập phương án xử lý nợ, tài sản.

Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu

Tư vấn về quy trình, thủ tục thực hiện chuyển đổi hình thứcsở hữu doanh nghiệp;
Xây dựng phương án chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp;
Chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp;
Tư vấn để doanh nghiệp lựa chọn tổ chức định giá giá trị doanh nghiệp hoặc tư vấn để doanh nghiệp thực hiện tự định giá giá trị doanh nghiệp.

Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp

Tư vấn về quy trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
Xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp;
Xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
Xây dựng phương án tổ chức lại hoạt động quản lý, nhân sự của doanh nghiệp.

Tư vấn mua nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Tư vấn thông tin, tài liệu về khoản nợ, tài sản tồn đọng;
Tổng hợp, phân loại thông tin, tài liệu về khoản nợ, tài sản cần mua;
Đánh giá tình trạng khoản nợ, tài sản cần mua;
Lập phương án mua nợ, tài sản;
Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện đàm phán mua nợ, tài sản của doanh nghiệp.

Tư vấn mua và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Tư vấn về quy trình, thủ tục mua doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệpM&A;
Tư vấn về thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động M&A;
Tổng hợp, phân loại thông tin, tài liệu về doanh nghiệp mục tiêu;
Đánh giá thực trạng doanh nghiệp mục tiêu;
Xây dựng phương án mua, sáp nhập doanh nghiệp;
Tham gia hoặc đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán mua, sáp nhập doanh nghiệp.

Không có quốc gia nào tồn tại thiếu hệ thống tín dụng, còn TÍN DỤNG là còn NỢ XẤU, đặc biệt đối với nền kinh tế ít ổn định. Thị trường nợ xấu tại Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ và Nghệ thuật thu hồi nợ của SAIGON DEBT là GIÚP KHÁCH NỢ TRẢ ĐƯỢC NỢ.